Loading...

Empanadas (Meat)

Freddie's Grill

$20.00 per Dozen Add to cart

Kashrut: Under Supervision of Rabbi David Navaro (Glatt Kosher - Bet Yosef)

  • Dairy Free
  • Nut Free
  • Soy Free